Skoterpolitik

Skriftlig fråga 2005/06:1211 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 15 mars

Fråga 2005/06:1211 av Gunnar Sandberg (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Skoterpolitik

Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt.

Skotertrafiken är i dag i stor utsträckning oreglerad mellan en rad olika myndigheter och organisationer. Exempelvis sköts skoterlederna oftast av lokala skoterklubbar på ideell basis. Detta leder till en mycket varierande kvalitet på lederna, vilket är otillfredsställande. I fråga om miljö och säkerhet saknas ett säkert system för passager över vattendrag och vägar. Skoteråkare bör ha tillgång till leder med hög standard och säkerhet, precis som ägare av fritidsbåtar har rätt att kräva säkra och väl utmärkta sjöleder.

En annan viktig fråga gäller de lokala skoterföreningarnas roll i framtiden. I dag svarar skoterklubbarna för huvuddelen av förarutbildningen, och denna verksamhet genererar också huvuddelen av klubbarnas inkomster. Dessutom gäller, som ovan påpekades, att skoterklubbarna (på i huvudsak ideell basis) nu svarar för underhållet av landets skoterleder. Enligt min mening är det önskvärt att lokala skoterföreningar även i framtiden har ett visst ansvar för dessa frågor. Dessa klubbar skapar ett lokalt ansvar och möjliggör övervakning av till exempel leders kvalitet på ett sätt som är näst intill omöjligt för en offentlig myndighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om hon ämnar ta något initiativ vad avser de skoterpolitiska frågorna, till exempel för att säkra existensen av säkra skoterleder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-15 Anmäld: 2006-03-15 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)