Skogsägares rätt

Skriftlig fråga 2017/18:1425 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Alltför ofta försvåras avverkning av skog med hänvisning till artskyddsförordningen och nej till avverkning på grund av att skogen är fjällnära. Förbuden mot avverkning av skog har ökat med 142 procent på fyra år, enligt Skogsstyrelsens egen statistik.

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper innebär inget avverkningsförbud per automatik men inget certifierat sågverk köper sådant virke. Därmed innebär det i praktiken ett avverkningsstopp och att skogsägaren riskerar ekonomiska förluster.

I de fall där skogsägaren ges nej på avverkningsanmälan med hänvisning till artskyddsförordnigen så ges ingen direkt rätt till ersättning för skogsägaren. När det gäller avslag på tillståndsansökan som krävs för att avverka fjällnära skog så måste skogsägaren stämma staten för att få ersättning. 

Det är viktigt att landsbygden inte blir ett musealt besöksområde utan får vara den produktiva tillväxtareal som gjort landsbygden så pass omtyckt. Det krävs långsiktiga spelregler för Sveriges skogsägare där äganderätten värnas. Den svenska skogen är viktig för sysselsättningen på landsbygden, den står för stora delar av Sveriges nettoexport och den bidrar till omställningen till en biobaserad ekonomi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra skogsägares möjligheter att nyttja sin egen skog?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Sista svarsdatum: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-21
Svar på skriftlig fråga