Skiftande motiv för skatt på trafikförsäkringspremier

Skriftlig fråga 2006/07:955 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 29 mars

Fråga

2006/07:955 Skiftande motiv för skatt på trafikförsäkringspremier

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansministern har i ett svar den 21 mars på en skriftlig fråga om näringslivshämmande skattehöjning skrivit:

Skatten på trafikförsäkringspremier är en del av finansieringen av de omfattande skattelättnader som föreslagits i budgetpropositionen för 2007 och som har till syfte att varaktigt öka sysselsättningen i landet.

Samtidigt besvarar regeringen på sin hemsida frågan om varför skatt på trafikförsäkringspremie införs på följande sätt:

Regeringen vill tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken. Erfarenheter från andra länder tyder på att en högre försäkringspremie kan vara ett effektivt sätt att dämpa trafikolyckorna. I dagens system subventionerar lågrisktrafikanterna de trafikanter som tar stora risker i trafiken. En skatt på trafikförsäkringen innebär att de som har ett mer riskfyllt beteende får bära en större del av olyckskostnaderna.

Finansministern anger alltså andra skäl inför riksdagen än vad regeringen anger offentligt.

I det ena fallet handlar det om generell finansiering och jobben, i det andra om att dämpa trafikolyckor. Denna brist på kongruens är allvarlig och min fråga till statsrådet är därför:

Vilka är statsrådets motiv till att vilja införa skatt på trafikförsäkringspremier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-04 Svar anmält: 2007-04-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-04)