Skattskyldighet för idrottsföreningar

Skriftlig fråga 2007/08:575 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 9 januari

Fråga

2007/08:575 Skattskyldighet för idrottsföreningar

av Jan Ertsborn (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

En fotbollsförening i Halland har utöver den idrottsliga verksamheten under flera år bedrivit så kallad second hand-försäljning i butik. När verksamheten för flera år sedan startades kontaktades skattemyndigheten och föreningen fick muntligt besked om att verksamheten inte skulle vara skattepliktig. Många år senare kom skattemyndigheten till en annan bedömning och påförde föreningen både inkomstskatt och mervärdesskatt. Den efterföljande skatteprocessen visade tydligt att regelverket är ytterst tvetydigt. Länsrätten kom i sin bedömning fram till att det inte förelåg någon skattskyldighet medan kammarrätten gick på skattemyndighetens linje.

Alla intäkter från den mångåriga verksamheten förbrukades i den idrottsliga, ideella, verksamheten. Sedan staten sagt nej till ett erbjudet ackord försattes fotbollsföreningen i konkurs.

Föreningens styrelse har haft goda skäl för sin tro att här inte förelåg någon skattskyldighet.

Gällande skatteregler behöver uppenbarligen ses över, inte minst för att underlätta för idrottsföreningar att bedriva sin verksamhet med stöd av sidoinkomster. Det är också av stor betydelse för att underlätta rekryteringen av ideella arbetskrafter inom idrottsrörelsen att klara och tydliga regler finns.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förenkla och förtydliga skattereglerna för sådan sidoverksamhet som bedrivs av många föreningar inom idrottsrörelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-09 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)