skatteplikt för styrelseledamots ansvarsförsäkring

Skriftlig fråga 2004/05:710 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 13 januari

Fråga 2004/05:710

av Jörgen Johansson (c) till finansminister Pär Nuder om skatteplikt för styrelseledamots ansvarsförsäkring

Näringslivet lever i en komplex värld. Företagen och dess ledning, styrelse och vd, har att möta ständiga förändringar, hot och möjligheter. I organisation och lagstiftning har särskilda krav vad gäller ansvar för företagens verksamhet ställts på styrelsen. Detta gäller som exempel ett personligt ansvar gentemot staten för redovisning av skatter och avgifter enligt ett förutbestämt regelsystem.

För att ge möjlighet att acceptera uppdrag i företagsstyrelser utan att oförskyllt riskera att hamna i en situation med personligt betalningsansvar är det normalt att företaget tecknar en ansvarsförsäkring som fritar styrelsen från ekonomiskt, inte juridiskt, ansvar. Detta är även, i vart fall i större företag, ett krav för att acceptera ett styrelseuppdrag.

I en nyligen avgiven dom i kammarrätten hävdas att en sådan försäkring är en förmån som ska beskattas hos ledamoten. Denna dom överensstämmer inte med den hittills använda praxis eller med en allmän uppfattning om att denna kostnad är företagsrelaterad. Konsekvensen av en beskattning blir för framtiden en kraftigt ökad kostnad för företagen då nettovärdet av försäkringen får neutraliseras via höjda arvoden med sociala avgifter och källskatteavdrag. I förlängningen torde även övriga i företagen förekommande ansvarsförsäkringar kunna bli föremål för en likartad hantering.

Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta med anledning av kammarrättens dom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-13 Anmäld: 2005-01-17 Besvarad: 2005-01-19 Svar anmält: 2005-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-01-19)