Skattefrihet för kreosot

Skriftlig fråga 2012/13:221 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 19 december

Fråga

2012/13:221 Skattefrihet för kreosot

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Kreosot är ett cancerogent bekämpningsmedel som används främst som träskyddsmedel i till exempel elledningsstolpar. Kreosots höga giftighet är ett hot mot såväl naturmiljö som arbetsmiljö. EU har beslutat att kreosot får användas till och med 2018.

Kreosot är befriat från den skatt på bekämpningsmedel som annars utgår med 30 kronor per liter. Försäljningen uppgick 2011 till knappt 4 000 ton, vilket hade motsvarat ca 120 miljoner kronor i skatteintäkt om kreosot hade omfattats av skatten på bekämpningsmedel.

Jag vill fråga finansminister Anders Borg:

Överväger finansministern, mot bakgrund av kreosots farlighet och i enlighet med principen att förorenaren ska betala, att kreosot ska beskattas som andra bekämpningsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-19 Anmäld: 2012-12-19 Svar anmält: 2013-01-15 Besvarad: 2013-01-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-15)