skadefond för rennäringen

Skriftlig fråga 1997/98:977 av Björklund, Ulf (kd)

Björklund, Ulf (kd)
Fråga 1997/98:977 av Ulf Björklund (kd) till jordbruksministern om skadefond för rennäringen

den 3 augusti

Som ursprungsfolk i Sverige intar samerna en särställning när det gäller våra minoritetsgrupper. Den samiska kulturen och rennäringen måste garanteras fortlevnad och en positiv vidareutveckling utifrån sina egna intressen. Många hot skapar i dag oro för samerna, inte minst tillgången till renbete och de rättsliga processer som berör samernas rätt till mark och vatten.

Det är angeläget att snarast skapa ett ekonomiskt hållbart system för rennäringens katastrofskadeskydd. Ett sådant skydd skulle vara till stor hjälp vid olika typer av situationer när enskilda renägare eller samebyar kan tvingas till extraordinära insatser för att tillgodose rennäringens livsviktiga intressen. Det kan handla om uppkomna skador som drabbar markägare eller tillgång till ekonomiska resurser för att garantera betestillgång. Möjligheter att klara rättsliga processer vid bl.a. mark och betestvister är också en typ av katastrofsituation som kan kräva avsevärda ekonomiska insatser.

Min fråga till jordbruksminister Annika Åhnberg är:

Är jordbruksministern beredd att snarast medverka till att en katastrofskadefond för rennäringen inrättas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-03 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-20
Svar på skriftlig fråga