SJ:s leasingavtal

Skriftlig fråga 2013/14:160 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 4 december

Fråga

2013/14:160 SJ:s leasingavtal

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Statens mål med ägandet av SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB är enligt företrädare för Finansdepartementet rent finansiellt. SJ har ett avtal med Nordea Finans Sverige AB (Nordea Finans) om att finansiellt leasa 43 stycken så kallade dubbeldäckare (X 40).

Enligt SJ:s halvårsrapport bestod koncernens räntebärande skulder huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJ:s finansiella leasingkontrakt samt under 2012 upptagna lån och uppgick till 2 011 (2 093) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna är 1 182 (1 907) miljoner kronor långfristiga och 829 (184) miljoner kronor kortfristiga, vilket avser de delar av skulden som förfaller till betalning inom ett år. I juni gjordes en omklassificering från långfristiga till kortfristiga räntebärande skulder då lösen om leasing avseende X 40 uppgående till 791 miljoner kronor kommer att ske i juni 2014.

Frågan är om Nordea Finans och Nordeakoncernen inte har tjänat mer på avtalet än SJ och staten. Inte minst borde skatteeffekterna för Nordeas interna transaktioner analyseras.

Avser statsrådet att utvärdera det för staten ekonomiskt effektiva i SJ:s leasing av X 40, och kommer statsrådet att förorda andra och nya leasingavtal från statens sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-04 Anmäld: 2013-12-04 Besvarad: 2013-12-11 Svar anmält: 2013-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-11)