sjöfartsavgifter

Skriftlig fråga 1997/98:998 av Bager, Erling (fp)

Bager, Erling (fp)
Fråga 1997/98:998 av Erling Bager (fp) till kommunikationsministern om sjöfartsavgifter

den 7 augusti

Göteborgs hamn är Nordens största och enda transoceana hamn. För att den skall kunna fullgöra sina nationella och internationella transportuppgifter krävs att godsvolymerna kan bibehållas och öka så att ett stort antal avgångar kan erbjudas.

Fartyg som anlöper svensk hamn får förutom hamnavgifter, som tas ut av den aktuella hamnen, även betala sjöfartsavgifter som tas ut av Sjöfartsverket. Under 1997 uppgick de statliga sjöfartsavgifterna till ca 850 miljoner kronor, varav en oproportioneligt stor andel tas ut av trafiken på Göteborg i förhållande till Sjöfartsverkets kostnader inom området. Förändringen av sjöfartsavgifterna från årsskiftet 1997/98 har ytterligare missgynnat Göteborgs hamn. Detta har också fått konsekvenser. Delar av godset tar andra vägar. Det rör sig i första hand om transitgods från tredje land. Detta gods tenderar nu att gå via kontinenthamnarna Hamburg och Bremerhafen. Där utgår ingen farledsavgift för import, export och transitgods. I Danmark tas inga farleds- eller fyravgifter ut för utnyttjandet av farledssystemet. Risken är således uppenbar att Göteborgs hamn och svensk handel förlorar den viktigaste transoceana trafiken till förmån för tyska och danska hamnar.

Med anledning av det anförda vill jag fråga kommunikationsministern om regeringen avser förändra direktiven till Sjöfartsverket så att sjöfartsavgifterna kan harmoniseras med andra EU-länder för att undvika orättvisa konkurrensfördelar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-07 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-25
Svar på skriftlig fråga