Situationen inom Kriminalvården

Skriftlig fråga 2018/19:108 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Antalet intagna i anstalt inom Kriminalvården har minskat tydligt under en längre tid. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen för 2019 att medelantalet klienter i anstalt fortsatte att minska under 2017. Detsamma gäller för klientinströmningen. I häkte har medelbeläggningen däremot ökat något de senaste åren. I motsats till regeringens bild av en kriminalvårdsverksamhet med minskad beläggning i anstalt ger dock Kriminalvården en betydligt mer alarmerande beskrivning. Myndighetens generaldirektör skrev nyligen på DN Debatt: Efter flera år med vikande klienttillströmning ökar inflödet av dömda till Kriminalvården nu snabbt igen. Beläggningen i häkten och anstalter är extremt hög. I häktesverksamheten handlar det om runt 99 procents beläggning, på anstalt 97 procent. Någon motsvarande ökning av medelbeläggningen går inte att utläsa ur myndighetens månadsvisa statistik men skulle om den avsåg medelbeläggningen över tid innebära att myndigheten befinner sig i en djup kris med akut platsbrist.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Delar statsrådet Kriminalvårdens bild att beläggningen i anstalt, till skillnad från den bild som ges i budgetpropositionen för 2019, är 97 procent, och vilka åtgärder från regeringens sida anser statsrådet i sådant fall att detta motiverar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga