Situationen för de kristna i Irak

Skriftlig fråga 2011/12:625 av Heydari, Shadiye (S)

Heydari, Shadiye (S)

den 1 juni

Fråga

2011/12:625 Situationen för de kristna i Irak

av Shadiye Heydari (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Under min studieresa i mars 2012 till irakiska Kurdistan, träffade jag representanter för de kristna minoriteterna som bor i Irak, assyrier, syrianer, kaldéer och yazidier. De beskrev för mig den oro de känner på grund av den rådande situationen i landet, och att de har drabbats hårt av den inre konflikten i landet. Många i den kristna gruppen blir diskriminerade på grund av sin religion, blir förföljda och har blivit av med sin mark eller sitt hus. Det har till och med hänt att personer blivit mördade på grund av sin tro.

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i artikel 2 är var och en berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politik eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Det saknas uppenbarligen medborgerliga rättigheter för den kristna gruppen i Irak. Undertecknad ställer därför frågan på grund av den kritiska och ohållbara situationen för de kristna som bor i Irak:

Min fråga till utrikesministern är vad ministern och Sveriges regering kan göra, på egen hand eller genom FN och EU, för att förbättra säkerhetssituationen för de kristna minoriteterna i Irak.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-04 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)