Servicenivån inom lantmäteriområdet

Skriftlig fråga 2018/19:927 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Statskontoret har i en nyligen lämnad rapport, Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en kartläggning av tio större myndigheter, redovisat att Arbetsförmedlingen och Lantmäteriet avviker från den generella bilden. Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned samtliga kontor i cirka hälften av de kommuner där myndigheten är verksam i dag. Arbetsförmedlingen har också genomfört omfattande förändringar under perioden 2014–2018, då den avvecklat hela sin verksamhet i 60 kommuner. Lantmäteriet avvecklade all sin verksamhet i 19 kommuner mellan 2014 och 2018, och i rapporten redovisas bland annat att kontoret i Stockholm har tappat personal och att det har varit svårt att hålla kontoret fullt bemannat under de senaste fem åren.

Statskontoret utvärderade 2017 hur organiseringen av fastighetsbildningen fungerar utifrån regeringens krav på en enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet. Statskontoret utredde också vilka åtgärder som Lantmäteriet genomfört för att förkorta sina handläggningstider.

År 2018 beskrev Lantmäteriet i en rapport (Dnr 409-208/566) om läget i fråga om bland annat vänte- och handläggningstider för förrättningar att det finns stora variationer mellan myndigheterna rörande förrättningshandläggningen, vilket medför en ojämn servicenivå för medborgare, företag och myndigheter beroende på var i landet förrättningarna sker. Det nuvarande målet är att nå i genomsnitt högst 40 veckors handläggningstid i slutet av 2019.

39 kommuner har egen lantmäterimyndighet, och ett antal kommuner har ansökt om att få bilda egen kommunal myndighet eftersom statens service enligt kommunerna inte fungerar tillfredsställande.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har i RUT-rapporten Dnr 2019:184 redovisat hur verksamheten är organiserad i Norden jämfört med i Sverige samt hur långa handläggningstiderna är i våra grannländer och vad kostnaderna är för att göra en avstyckning 2017 och 2018. Sverige har längre handläggningstider och högre kostnader.

Riksdagen biföll i maj 2019 ett stort antal motioner om översyn av regelverket för hantering av vissa lantmäteriförrättningar som berör enskilda vägar. Genom en sådan regelförenkling kommer ca 2 miljoner fastighetsägare att snabbare och enklare få en lösning av sin förvaltning av vägar. 

Statskontorets rapport i augusti 2019, Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en kartläggning av tio större myndigheter, redovisar inte vilka effekter som nedläggningen av ett stort antal kontor skapat då det gäller handläggningstider inom fastighetsbildningsverksamheten.

Jag vill därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad avser statsrådet att göra för att minska handläggningstiderna inom lantmäteriområdet i landets alla 290 kommuner?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-28 Överlämnad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-12
Svar på skriftlig fråga