Sekretessproblemet inom Skatteverket

Skriftlig fråga 2012/13:455 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 22 april

Fråga

2012/13:455 Sekretessproblemet inom Skatteverket

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag har i en tidigare fråga gjort statsrådet uppmärksam på sekretessproblematiken inom Skatteverket. Statsrådet har svarat att det finns möjlighet för beskattningsverksamheten inom Skatteverket att lämna uppgifter till skattebrottsenheterna. Skattebrottsenheterna påstås vidare ha direktåtkomst till flertalet uppgifter i beskattningsdatabasen.

Enligt uppgift menar dock Skatteverkets jurister att den av statsrådet åberopade paragrafen (allmänt kallad generalklausulen) inte är tillämplig eftersom beskattningen har absolut sekretess. På grund av den absoluta sekretessen kan Skatteverket inte lämna information om misstänkt skattefusk till skattebrottsenheterna. Vid absolut sekretess krävs uttalat stöd i särskilda paragrafer för att sekretessen ska kunna hävas (10 kap. 18 § offentlighets- och sekretesslagen). Skattebrottsenheterna (SBE) har vidare inte direktåtkomst till flertalet uppgifter i beskattningsdatabasen. SBE har tillgång till taxerad inkomst, men man vet inte hur mycket som är tjänsteinkomst respektive närings- eller kapitalinkomst. Man kan få registrerade uppgifter från moms- och arbetsgivardeklarationer men inte se underskrifter eller brevväxling mellan beskattningsverksamheten och den skattskyldige. Man kan inte se vilka personer ett bolag har lämnat lönekontrolluppgifter för. Anledningen till att SBE:s underrättelseverksamhet inte kan se Skatteverkets slutskatteuppgifter är att det av slutskatteuppgiften i förekommande fall framgår vilket trossamfund man tillhör. Utifrån ovanstående information undrar jag ånyo:

Genom vilka direktiv avser statsrådet att ändra sekretessbestämmelserna för Skatteverket så att förhållandena där blir likadana som de som gäller för polisen och Tullverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-22 Anmäld: 2013-04-23 Besvarad: 2013-05-02 Svar anmält: 2013-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-02)