Scoutrörelsens evenemang

Skriftlig fråga 2007/08:1027 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 2 april

Fråga

2007/08:1027 Scoutrörelsens evenemang

av Lars Wegendal (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Under lång tid har det förts en diskussion om idrottens internationella evenemang och på vilket sätt regeringen kan stödja idrotten i dess strävanden att erhålla fler internationella evenemang. Diskussionen har förts utifrån betänkandet SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen. Den information som nu finns till hands är att en tjänstemannagrupp bildats med tjänstemän från Finans‑, Närings- och Kulturdepartementen och att man har till uppgift att ta fram ett förslag till strategi till sommaren.

Det finns över 100 000 scouter i Sverige och verksamheten bidrar på alla sätt till en sund uppväxt och en demokratisk skolning av många barn och unga i landet. Scoutrörelsen är inte minst en internationell rörelse med årliga kontakter mellan unga i olika länder och världsdelar.

År 2011 kommer 22nd World Scout Jamboree Sweden 2011 att anordnas strax utanför Kristianstad. Enligt arrangörerna beräknas 24 000 deltagare komma och man kommer att engagera över 6 000 nationella och internationella funktionärer. Detta internationella evenemang kommer naturligtvis att ha minst lika stort värde för Sverige som ett idrottsevenemang. Trots detta har scoutrörelsen och andra ideella rörelser vid sidan om idrotten inte omnämnts i strategiarbetet för internationella evenemang.

Med anledning av detta vill jag fråga ministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att även scoutrörelsens evenemang och dess intressen ska omhändertas i det pågående arbetet med en strategi för internationella evenemang.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-02 Anmäld: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-09 Besvarad: 2008-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)