Satsning på klimatinformation

Skriftlig fråga 2006/07:1632 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 10 september

Fråga

2006/07:1632 Satsning på klimatinformation

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I sitt nya förslag till Sveriges klimatstrategi skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten att klimatinformation utgör även fortsättningsvis en viktig del i den svenska klimatstrategin. Myndigheterna hänvisar bland annat till att Kyotoprotokollet, FN:s klimatkonvention och EU-kommissionen poängterar betydelsen av klimatinformation och de anser att det bör spridas klimatinformation med fokus på nya forskningsresultat och möjligheter att reducera utsläpp inom Sverige samt information om svenskt klimatarbete till utländska aktörer.

Det vetenskapliga rådet för klimatfrågor delar denna bedömning och skriver i sina slutsatser att ekonomiska styrmedel behöver kompletteras med andra styrmedel som utbildning, information och lagstiftning.

Riksdagen konstaterade i juni 2006, med anledning av klimatpropositionen, att regeringen avser att inom ramen för klimatinvesteringsprogrammen utöka insatserna för informationsåtgärder för perioden 2006–2008. Den förra regeringen avsatte 15 miljoner kronor om året för detta ändamål. Detta utgjorde ett välkommet tillskott, men var även det en alltför låg satsning i förhållande till det stora behovet som i dag finns av klimatinformation. Hittills har inga uppgifter kommit fram som tyder på att den nuvarande regeringen kommer att föreslå fortsatta medel för klimatinformation i budgetpropositionen för 2008.

Jag vill därför fråga miljöministern:

Avser miljöministern att verka för att i budgetpropositionen för 2008 fullfölja, utöka och förlänga den förra regeringens satsning på klimatinformation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-10 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)