Särskild regelgranskning utförd av OECD

Skriftlig fråga 2019/20:267 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Världsekonomin blir alltmer digitaliserad, och marknaden blir alltmer global. Detta innebär både möjligheter och utmaningar för svenskt näringsliv och svensk ekonomi. Sverige är en liten ekonomi med stort handelsberoende, vilket betyder att det är av yttersta vikt att det råder goda förutsättningar för bolag som är verksamma i Sverige.

Dessvärre pekar det mesta på att det blir både krångligare och dyrare att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det svenska regelförenklingsarbetet har hamnat på efterkälken i en internationell kontext, och enligt Tillväxtverket har svenska företags kostnader för administration ökat med drygt 7 miljarder kronor de senaste sju åren. 

I denna kontext gläds jag därför åt den regelförenklingsresa som har initierats tillsammans med NNR och som näringsministern nu har annonserat med pompa och ståt. Med det sagt återstår det självklart att se vad satsningen mynnar ut i, och från Sverigedemokraternas sida menar vi att det redan i nuläget finns ett gediget underlag för att omgående sparka igång flertalet regelförenklingsförslag redan innan förenklingsresan har något att rapportera in.

Vi menar att, även om näringsministern har en genuin vilja att ta reda på vilka regelförenklingar som kan göras och vilka effekter de skulle få, regeringen bör låta OECD genomföra en särskild granskning på området. OECD har möjligheten att genomföra en utomstående och djupgående Regulatory Policy Review, som inte utgår ifrån Näringsdepartementet utan genomlyser hela Regeringskansliet för att presentera fakta men också komma med konkreta och effektiva förslag på förbättringar.

Detta torde vara en självklarhet givet näringsministerns uttalade ambitioner om regelförenklingar, men trots att frågan tidigare har lyfts av andra aktörer har regeringen mig veterligen inte verkat för att nyttja denna möjlighet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Kommer näringsministern att verka för att låta OECD genomföra en granskning av svenska regleringar och regler likt den ovan nämnda Regulatory Policy Review?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga