samtycke i sexhandel

Skriftlig fråga 1999/2000:1326 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 17 augusti

Fråga 1999/2000:1326

av Ulla Hoffmann (v) till justitieminister Laila Freivalds om samtycke i sexhandel

Det könsrelaterade våldet är ett samhällsproblem som i grunden är uttryck för mäns makt och dominans över kvinnor. Både nationellt och internationellt pågår arbete med att stävja denna form av brott mot mänskliga rättigheter. I det pågående arbetet med en FN-konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet finns ett tilläggsprotokoll som tar upp förhindrande av och straff för handel med människor. Denna handel, s.k. trafficking, handlar om prostitution och sexuell exploatering och drabbar kvinnor och barn. Definitionen av begreppet trafficking har visat sig vara kontroversiell i FN-förhandlingarna och oklarheter om Sveriges inställning i frågan har uppmärksammats. Internationellt finns inte konsensus i frågan om sexhandel. I länder som Holland, Tyskland och Österrike skiljer man på tvångsprostitution och frivillig sexhandel, något som helt strider mot svensk praxis. Internationell erfarenhet visar att män dömda för trafficking har använt argument om kvinnors samtycke i sitt försvar och på detta sätt undsluppit straff. Om inte definitionen i tilläggsprotokollet omfattar ett förbud oavsett samtycke skapas ett juridiskt kryphål som direkt drabbar de utnyttjade kvinnorna och barnen. Ett övervägande antal länder har efterfrågat en definition som tydligt markerar att denna handel ska vara förbjuden oavsett om de inblandade offren samtyckt eller inte. Genom att Sverige motsäger sig definitionen kan detta tolkas som uttryck för en liberalare syn på sexhandel.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att klargöra det eventuella missförstånd som uppstått vad gäller Sveriges syn på samtycke i definitionen av sexhandel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarad: 2000-08-24 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-24)