Samordning och förstärkning av äldrevårdskedjan

Skriftlig fråga 2005/06:1089 av Nordlander, Inger (s)

Nordlander, Inger (s)

den 23 februari

Fråga 2005/06:1089 av Inger Nordlander (s) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Samordning och förstärkning av äldrevårdskedjan

Ingenting är starkare än den svagaste länken i en kedja. För att få veta var den länken finns i äldrevårdskedjan behövs kunskap. Regeringen har uppmärksammat detta viktiga reformområde genom att öka anslagen till äldreomsorgen med 10 miljarder kronor. I Sverige ska alla kunna åldras i trygghet och kvarboendeprincipen vara pålitlig.

För att skapa goda förutsättningar till bra hemtjänst, vård och omsorg för äldre behövs uppföljning och utvärdering på individplan av nuvarande äldrevård.

I dag finns det ”glapp” i vårdkedjan som både är kostsamma för kommunen och påfrestande för den som får hjälpen. Alltför många är inblandade i hjälpinsatserna hos den enskilde.

Dessa har mycket begränsad kommunikation med varandra vilket bidrar till många komplikationer för den äldre vårdtagaren. I många fall kan det vara upp till tre ”privata” hemtjänstföretag som kommunen köpt tjänster ifrån. En verksamhetsuppföljning bör omfatta hela vårdkedjan och inte bara de olika delarna för sig.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att framtidens äldre ska känna att man tagit hänsyn till deras individuella behov vad gäller kvarboende i hemmet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2006-02-23 Inlämnad: 2006-02-23 Besvarad: 2006-03-08 Svar anmält: 2006-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-08)