Samordning av myndigheternas agerande som arbetsgivare

Skriftlig fråga 2007/08:1647 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 12 september

Fråga

2007/08:1647 Samordning av myndigheternas agerande som arbetsgivare

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det statliga styrsystemet har inneburit att myndigheterna fått en betydande frihet att själva forma sin organisation och sin verksamhet. Det har haft stor betydelse för moderniseringen och effektiviseringen av den statliga förvaltningen och dess tjänster. Samtidigt har emellertid decentraliseringen uppenbarligen lett till risker för att summan av de olika besluten inte alltid blir den bästa. Varje myndighet ser till sin budget och disponerar personalresurser utifrån denna. De olika statliga myndigheterna skär ned i personalstyrkan utifrån sin egen budgettilldelning och då beaktas inte hur detta påverkar andra myndigheter. Det tas inte heller hänsyn till lokala eller regionala intressen. Att statlig verksamhet läggs ned eller försvinner har olika konsekvenser beroende på ortens, kommunens eller regionens arbetsmarknads- och servicesituation i övrigt.

Statsrådet skriver: ”Under åren 2008–2017 beräknas 57 400 personer inom den statliga förvaltningen uppnå pensionsålder. Inom ramen för delegeringen är det respektive myndighets ansvar att hantera såväl pensionsavgångar som övriga frågor som rör personalförsörjningen.”

Statsrådet och regeringen har ansvaret för ett samlat Sverige och för att hålla ihop de enskilda myndigheternas agerande som arbetsgivare. Vi har en situation av snabbt fall i antalet statsanställda vilket också kommer att försämra servicen och krympa deras olika åtaganden för glesbygder.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att åstadkomma en mer samlad statlig arbetsgivarpolitik som gör regionala överväganden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-12 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)