Sammanslagning av Ekobrottsmyndighetens kontor

Skriftlig fråga 2012/13:400 av Andersson, Phia (S)

Andersson, Phia (S)

den 15 mars

Fråga

2012/13:400 Sammanslagning av Ekobrottsmyndighetens kontor

av Phia Andersson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Ekobrottsmyndigheten får från och med den 1 juli ett nationellt ansvar som innebär att myndigheten ska utreda brott på riksnivå. Detta uppdrag får till följd att antalet lokalkontor kommer att minska och i stället ersättas av ett antal färre regionalkontor i storstadsområdena. För Västra Götalands del innebär det att kontoren i Borås, Halmstad och Skövde kommer att flyttas till Göteborg. Dessa kontor bedriver en väl fungerande verksamhet där personalen har god lokalkännedom och upparbetade nätverk som bidrar till en hög kompetens och ett gott resultat; 85 procent av brotten klaras upp lokalt. När verksamheten koncentreras till Göteborg med ett stort geografiskt ansvarsområde kommer mycket av denna kunskap att försvinna, vilket kan medföra en minskad uppklaringsgrad. Detta kan i sin tur medföra ett minskat förtroende från allmänheten. Jag anser att det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för de rättsuppehållande myndigheterna i samhället.

Jag vill därför fråga justitieministern vad som är syftet med att slå samman de lokala kontoren till större regionala enheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-15 Anmäld: 2013-03-19 Besvarad: 2013-03-19 Svar anmält: 2013-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-19)