Sameskolan

Skriftlig fråga 2008/09:946 av Leander, Helena (mp)

Leander, Helena (mp)

den 15 maj

Fråga

2008/09:946 Sameskolan

av Helena Leander (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Skolmyndighetsutredningen föreslog i sitt betänkande Tre nya skolmyndigheter att ansvaret för sameskolan skulle flyttas från Sameskolstyrelsen, som utses av Sametinget, direkt till Sametinget. En sådan förändring, som efterfrågats av Sametinget, skulle inte bara förenkla myndighetsstrukturen utan också ge Sametinget ett mer samlat inflytande över de frågor som är viktiga för det samiska folket.

Trots att utredningen föreslog att omorganisationen skulle ske från den 1 juli 2008 har ännu inget hänt.

Jag vill därför fråga utbildningsministern om Sametinget kommer att få ansvar för sameskolan och i så fall när.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-15 Anmäld: 2009-05-15 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)