samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo

Skriftlig fråga 2003/04:1399 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 1 juli

Fråga 2003/04:1399

av Lars Wegendal (s) till justitieminister Thomas Bodström om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo

Domstolsverket har nu fullföljt sitt uppdrag att föreslå en ny organisation för tingsrätterna i Kronobergs och Jönköpings län. Föga överraskande föreslår man en ökad centralisering av tingsrätterna i Kronobergs län till länets residensstad. Ljungby tingsrätt ska snabbavvecklas trots att samtliga remissinstanser som politiskt företräder medborgarna, varit eniga och motsatt sig en nedläggning. Något besök vid Länsstyrelsen i Kronobergs län ansåg inte utredaren var nödvändigt. Domstolsverket följer i sitt förslag de juridiska remissinstansernas önskemål om ökad centralisering. Någon omfattande analys kring det påbörjade samarbetet mellan Ljungby och Värnamo tingsrätt har utredaren inte bemödat sig med. Regeringen beslutade hösten 2003 om en ny förordning om regionalt utvecklingsarbete (2003:595). I detta beslut får de statliga myndigheterna ett tydligt ansvar för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Till exempel ska myndigheterna samråda med länsstyrelserna om de avser att minska eller dra in service i gles- eller landsbygdsområden eller fatta beslut som är av väsentlig betydelse för den regionala utvecklingen. Eftersom nedläggningen av Ljungby tingsrätt har enigt motsagts av samtliga remissinstanser som politiskt företräder medborgarna, kan man dra slutsatsen att dessa anser att Ljungby tingsrätt har en väsentlig betydelse för den regionala utvecklingen i Kronobergs län. Min fråga till justitieministern blir därför:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att de regionala utvecklingsfrågorna och medborgarnas enade uppfattning tillgodoses i ett kommande förslag om den framtida tingsrättsorganisationen i Kronobergs län?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-01 Besvarad: 2004-08-12 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)