Sälarnas inverkan på torsken

Skriftlig fråga 2007/08:1205 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1205 Sälarnas inverkan på torsken

av Jeppe Johnsson (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Torsken är en art som för närvarande anses hotad. Torskförekomsten i Östersjön beror inte bara på hur stort fisketrycket är. Av stor betydelse är även syrehalt, salthalt, skarpsill, skarv och säl.

Gråsälbeståndet i Östersjön har uppskattats till ca 25 000 sälar. Antalet ökar med 8–10 procent per år. Sälen är ett rovdjur och till stor del består födan av torsk. En gråsäl äter cirka sju kilo fisk per dag. Våra fiskare kan dagligen konstatera att sälen varit framme. Forskning från Fiskeriverket visar också att en stor mängd torsk tas av sälen utan att den lämnar spår. En stor mängd torsk fångas naturligtvis också av sälen ute i det fria vattnet.

Många bedömare anser att sälen äter minst lika mycket torsk som vad torskkvoten tillåter Sveriges yrkesfiskare att ta upp. Sälen är ett minst lika stort hot mot torsken som fisket.

I Rovdjursutredningen, som nyligen lämnade sitt betänkande, behandlades björn, varg, järv, lo och kungsörn, men inte sälen. Utredningen skulle klarlägga hur det i framtiden ska vara möjligt att bedriva djurskötsel i de områden där det förekommer rovdjur. Det måste finnas en rimlig balans mellan rovdjur, bytesdjur och mänskliga intressen.

Det hade varit önskvärt att utredaren även haft uppgiften att se över sälbeståndet och de skador som sälen orsakar på fiskbeståndet och hur den försvårar och till och med hotar det småskaliga och kustnära fisket.

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta så att sälstammen hålls på en rimlig nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)