Säkerställande av svensk rymdforskning på klimatområdet

Skriftlig fråga 2011/12:662 av Strand, Thomas (S)

Strand, Thomas (S)

den 15 juni

Fråga

2011/12:662 Säkerställande av svensk rymdforskning på klimatområdet

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Under de senaste 20 åren har Sverige utvecklat världsledande teknik inom klimatforskning. Inom området pågår sedan 2005 utvecklingen av ett mikrovågsinstrument, kallat STEAMR, som kommer att bidra med ny kunskap om klimatpåverkande utsläpp och ge ökad säkerhet i klimatmodellerna. I dag saknas tillräcklig kunskap om hur klimatet fungerar och vilka åtgärder som är mest effektiva. Ju mer verkningsfulla åtgärder som kan sättas in, desto bättre miljöeffekt uppnås. Här spelar STEAMR och Sverige en mycket central roll. Den tekniska forskningen som ligger till grund för utvecklingen av STEAMR kommer på sikt även att kunna användas i andra vetenskaper och i fler näringslivsområden, till exempel inom medicinsk teknik och halvledarforskning. De positiva spridningseffekterna till följd av projektet är betydelsefulla för svensk forskning och svenskt näringsliv.

STEAMR-instrumentet är ett svenskt bidrag till den europeiska rymdstyrelsen ESA:s pågående jordobservationsprogram och ett bevis på svensk teknik och forskning i världsklass. Svenska staten har redan investerat 50 miljoner kronor i projektet genom anslag till Rymdstyrelsen. Jag har tagit del av en skrivelse från Chalmers, som är ställd till utbildningsministern. Av skrivelsen framgår att en fortsatt utveckling av klimatforskningsinstrumentet STEAMR inte ryms i Rymdstyrelsens budgetäskande. Chalmers menar att STEAMR-projektet bör få en tillfredsställande finansiell lösning. Det kommer att gynna svensk forskning och dess anseende internationellt.

Med tanke på den oro som finns kring STEAMR-projektets framtid vill jag fråga ministern:

Vad avser utbildningsministern att göra för att säkerställa att rymd- och klimatforskningsprojektet får den finansiering som projektet kräver för att kunna fortleva och slutföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-15 Anmäld: 2012-06-18 Besvarad: 2012-06-27 Svar anmält: 2012-06-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-27)