rörelse och motion i skolan

Skriftlig fråga 1999/2000:312 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 1 december

Fråga 1999/2000:312

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelse och motion i skolan

I den idrottspolitik för 2000-talet som riksdagen i dagarna beslutar om intar folkhälsan en central roll. Det gäller inte minst skolelevers fysiska aktivitet. Flera rapporter har visat att många ungdomar struntar i att motionera. Ett exempel är den enkät som nyligen redovisades i medierna. Av den framgick att förra året var 27 % av samtliga gymnasieelever i Stockholm fysiskt inaktiva om man bortsåg från skolidrotten. Skolan har således en mycket viktig uppgift när det gäller ungdomars fysiska aktivitet och för att den ska bli en del av livsstilen sedan de lämnat skolan. Rörelse och motion är inte bara bra för hälsan utan främjar också inlärningen.

Vi har vid behandlingen av idrottspolitiken sagt att rörelse och motion inte enbart ska ses som ett eget ämne utan vara en integrerad del av hela undervisningen. I den nya gymnasieskola som startar nästa höst blir det en viss ökning av kärnämnet idrott och hälsa, dock ej för de program där ämnet inte är obligatoriskt.

Det bör enligt min uppfattning vara den enskilda skolan som organiserar den fysiska aktiviteten på det sätt den finner lämpligt och med målet att alla elever, även de minst motiverade, får möjlighet att utifrån sina förutsättningar ägna sig åt rörelse och motion. Det är samtidigt viktigt med markeringar från politiskt håll att alla skolelever ska ges denna möjlighet.

Vad avser statsrådet göra för att rörelse och motion blir en integrerad del av undervisningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-01 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)