Riskkapitalföretagens lån och storbankerna

Skriftlig fråga 2008/09:504 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 20 januari

Fråga

2008/09:504 Riskkapitalföretagens lån och storbankerna

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Fler än 30 av de svenska riskkapitalföretagens portföljbolag riskerar allvarliga finansiella problem, enligt en granskning av en svensk affärstidning. I förlängningen betyder detta att långivarna till dessa bolag också är hotade. Den totala lånebördan har beräknats till 200 miljarder. Några exakta siffror över hur mycket de svenska bankerna har lånat ut till riskkapitalbolagen är svårt att få fram. En undersökning som Finansinspektionen gjorde 2007 visade att de fyra storbankerna plus Carnegie och Kaupthing vid utgången av 2006 hade 78 miljarder kronor utlånade till riskkapitalbolag, eller 0,9 procent av balansomslutningen. Motsvarande siffra beräknad på bankernas balansomslutning i dag tyder på att summan är uppe i 100 miljarder kronor.

Boston Consulting Group förutspår att 40 procent av världens riskkapitalbolag kommer att haverera som en konsekvens av de höga lånen och lågkonjunkturen.

Nordea och SEB pekas ut som de svenska banker som de senaste åren varit mest aktiva. När ett bolag inte kan klara villkoren i sina låneavtal kan bankerna antingen kräva att bolagen sätter in mer pengar, tvinga fram en försäljning, själva ta över bolaget och i sista hand försätta bolaget i konkurs. Att bankerna kommer att göra kreditförluster på sin utlåning till riskkapitalbolag är ställt bortom allt tvivel, enligt sakkunniga. Frågan är bara hur omfattande förlusterna kommer att bli, Allt detta bör stämma till eftertanke, närmare undersökning av sakförhållandena samt preventiva åtgärder.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de svenska riskkapitalföretagens stora lån?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-21 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)