Riktlinjer för migränvården

Skriftlig fråga 2019/20:350 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Över 1,4 miljoner människor i Sverige är i varierande grad drabbade av folksjukdomen migrän. Svår migrän är en neurologisk sjukdom som är betydligt mer omfattande än enbart huvudvärk. En betydande andel av alla patienter som lider av migrän är i behov av specialistvård; vissa är helt beroende av denna vårdform för att kunna fungera i vardagen. Statistiska centralbyrån beräknar att ca 2 procent i Sverige lider av kronisk migrän.

Nuläget gällande migränvården kan tyvärr sammanfattas med att det finns en ytterst varierande och begränsad tillgång till relevant specialistvård, vilket krävs vid fall av svår migrän. Det är stora regionala skillnader vad gäller väntetider, förmåga att ställa diagnos, behandling och kvalitet i migränvården. Av de patienter som har kronisk migrän är det endast ett fåtal som får tillgång till relevant behandling, och avsaknaden av ett nationellt ledarskap och nationella riktlinjer gällande migrän och andra huvudvärkssjukdomar är påtaglig.

I sitt svar (av den 6 november) på min fråga om hur socialministern avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för och att det sker en regelbunden uppföljning av migränvården svarar ministern med att Moderaterna i sitt budgetalternativ anslår 5 miljoner kronor mindre till Socialstyrelsen, vilket är helt riktigt. Detta handlar om att effektivisera myndigheternas administration och byråkrati, vilket för övrigt även finansministern påtalat behovet av. Däremot förmådde inte socialministern med ett enda ord beröra vad regeringen avser att vidta för konkreta åtgärder i syfte att se till att det tas fram nationella riktlinjer för och att det ske en regelbunden uppföljning av migränvården.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lovade inför valet 2018 bland annat mer statliga pengar och bättre spridning av medicinsk kunskap gällande migränvården. Av detta har det hittills inte blivit någonting. Moderaterna anser att löftet om större fokus på att sprida kunskap om migrän till alla nivåer inom hälso- och sjukvården ska uppfyllas. Men högsta prioritet anser vi ska ges till att ta fram nationella riktlinjer för migränvård, till en regelbunden uppföljning av migränvården och till att få till stånd en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän. Detta är konkreta förslag som Moderaterna konsekvent driver i riksdagen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att under mandatperioden verka för att det tas fram nationella riktlinjer för och görs uppföljningar av migränvården i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-11 Överlämnad: 2019-11-11 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga