Revisionsplikten

Skriftlig fråga 2007/08:1083 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1083 Revisionsplikten

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I ett utredningsförslag rörande avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) har utredaren föreslagit att knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. I dag är också revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas. I dag är revisorn även skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs.

Att de små företagen redan är undantagna från revisionsplikt i nästan alla EU-länder framförs som ett argument för avskaffandet. Samtidigt har Skatteverket visat att en stor del av skattefelet ligger på mikroföretag samt små- och medelstora företag. Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR-SRS, har pekat på att revisionsplikten i andra länder avvecklats stegvis under flera år. En stegvis avveckling ger möjligheter till utvärdering, där faktorer som skatteintäkter och ekonomisk brottslighet kan vägas in.

Vad är justitieministerns ställningstagande till utredningens förslag relativt idéer om en mer gradvis avveckling kombinerad med utvärdering kring skatteintäkter och ekonomisk brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)