Resolution 1888 och 1889

Skriftlig fråga 2009/10:90 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 oktober

Fråga

2009/10:90 Resolution 1888 och 1889

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Sveriges riksdag ser ett stort värde i resolutionerna 1325 och 1820. Mitt krav på en förnyad handlingsplan har tillmötesgåtts. Nu finns beslut om regeringens handlingsplan för perioden 2009–2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta ger Sverige en möjlighet att tillsammans med övriga stater som antagit handlingsplanen påverka fler regeringar men också EU i samma riktning.

Det är glädjande att FN gått vidare och antagit ytterligare resolutioner. FN:s säkerhetsråd förstärker därmed sina åtaganden som rör kvinnor, fred och säkerhet. Resolution 1888 från den 30 september fokuserar på behovet att stoppa sexuellt våld mot kvinnor under och efter en konflikt. Det finns därmed en avsikt att tillsätta ett särskilt sändebud med uppdrag att leda och stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld mot kvinnor, bildandet av ett expertteam som kan bistå medlemsstaterna och FN:s missioner i det förebyggande arbetet med att motverka sexuellt våld i väpnade konflikter samt att utse rådgivare för kvinnors säkerhet i fredsbevarande insatser. Därefter har även resolution 1889 antagits med syftet att ytterligare stärka kvinnors deltagande i alla faser av fredsprocesser. FN får i uppdrag att tillsätta en styrgrupp med ansvar att samordna satsningar inför resolution 1325:s 10-årsjubileum den 31 oktober 2010, något som är mycket positivt. Hur ser regeringen på relationerna mellan resolutionerna och handlingsplanen och vad är man beredd att ytterligare bidra med på detta viktiga område?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av resolutionerna 1888 och 1889?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-14 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)