Resecentrum i Alvesta

Skriftlig fråga 2006/07:1418 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1418 Resecentrum i Alvesta

av Lars Wegendal (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Fungerande transportsystem är oftast avgörande för att en arbetsmarknadsregion ska växa. Detta gäller både i storstad och på landsbygd, men på olika sätt. I storstad måste det ofta ske kapacitetsutbyggnader för att man ska få rimliga tidsavstånd medan det i glesare områden måste ske en utbyggnad för att man över huvud taget ska ta sig fram.

Banverket håller just nu på med att sända in reviderade tioårsplaner från 2004 till regeringen och det har framkommit att man i dessa lyfter bort flera angelägna projekt. Det innebär bland annat att Alvesta resecentrum åter skjuts på framtiden samt att ombyggnaden av Kust-till-kust-banans mest väsentliga delar inte blir av. Detta trots att alla berörda regioner under många år varit rörande överens om behovet, liksom Sjöfartsverket, Näringsdepartementet och den polska regeringen. Att man nedprioriterar investeringar i tider där behoven inte syns tydligt eller där ekonomiska medel saknas kan vara förklarligt. Men i tider där statens ekonomi är bättre än någonsin, när antalet resenärer inte har möjlighet att öka på grund av kapacitetsbrist och när det är ett kraftigt fokus på miljövänliga transporter synes det klokt att satsa på infrastrukturinvesteringar. Att Banverket gör sina prioriteringar kan naturligtvis ha sin förklaring i många kostnadsfördyringar av planerade projekt. Regeringen har naturligtvis möjligheten att lägga in andra faktorer i sina bedömningar och inför kommande beslut.

Min fråga till statsrådet blir därför vad hon ämnar vidta för åtgärder för att säkerställa att resecentrum i Alvesta och upprustningen av Kust-till-kust-banan kan förverkligas före 2016.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-19 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-19)