Remittering av frihandelsavtalet CETA

Skriftlig fråga 2016/17:1462 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Frihandelsavtalet CETA är ämnat att underlätta handel mellan Kanada och EU men har kritiserats hårt, bland annat för att det riskerar att underminera arbetstagares rättigheter, slå mot välfärden och inte minst utgöra ett hot mot klimatet och miljön. Även bristen på demokratisk insyn i förhandlingsprocessen har varit föremål för kritik.

Den 14 juli 2016 fick Kommerskollegium i uppdrag av regeringen att göra en snabbanalys av CETA. Kollegiet bedömde då att avtalet inte medför några betydande negativa effekter i fråga om demokratiskt beslutsfattande.

Detta är ett anmärkningsvärt konstaterande av två skäl. Det första är att avtalet mött en hård kritik gällande det kontroversiella investeringsskyddet ICS (tidigare ISDS). ICS innebär en helt onödig maktförskjutning till storföretagen, då det ger unika möjligheter för dem att stämma Sverige och andra EU-länder. Det andra skälet är att processen kring avtalet präglats av brist på demokratiskt inflytande och insyn. Med tanke på detta bör det vara särskilt angeläget för Sveriges regering att öppna upp för en bred och folklig debatt om avtalet. 

Jag har vid tidigare tillfällen ställt frågor gällande CETA till statsrådet. Bland annat har jag frågat huruvida regeringen kommer att remittera utkastet till proposition innan denna beslutas och lämnas över till riksdagen (2016/17:641). Svaret som statsrådet gav var att regeringen inte kommer att göra detta. Någon vidare motivering gavs dock inte.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vilka är skälen för statsrådets och regeringens ställningstagande att inte remittera frihandelsavtalet CETA innan en proposition överlämnas till riksdagen?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-22 Överlämnad: 2017-05-23 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31
Svar på skriftlig fråga