Rekryteringsmyndigheten

Skriftlig fråga 2017/18:1039 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) har i dag uppgiften att åt Försvarsmakten bland annat genomföra urvalstester, mönstra, skriva in och kalla totalförsvarspliktiga till utbildning samt föra register över alla svenskar som är krigsplacerade. Därtill kan TRM genomföra urvalstester åt andra myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Polismyndigheten, i likhet med Tullverket, Sjöfartsverket och MSB, använder sig också av myndigheten i sina urvalstester.

I regleringsbrevet till TRM ges ett skall-krav på att myndigheten ska utföra sina uppgifter åt Försvarsmakten, medan övriga myndigheters önskemål är att anse som kan- alternativt bör-krav.

I samband med ett utskottsmöte den 15 mars 2018, där statssekreterare från såväl Justitiedepartementet som Försvarsdepartementet samt generaldirektören för TRM var närvarande, diskuterades myndighetens möjlighet att utföra sitt uppdrag inom nuvarande anslagsram.

På fråga hur myndigheten ska kunna leverera urvalstester i allt större utsträckning till Försvarsmakten och samtidigt tillgodose önskemålen från övriga myndigheter, till exempel Polismyndigheten, gavs svaret att Polismyndigheten ombetts att ur sin egen budget överlåta medel till TRM för att denna ska kunna utföra även Polismyndighetens urvalstester.

På direkt fråga om detta innebar att övriga myndigheters behov därmed kom sist i kön och kanske inte alls kunde tillgodoses gavs tyvärr ett jakande svar. Då dessa myndigheter aviserat att de har för avsikt att nyanställa personal och därigenom få hjälp av TRM med urvalstester var det jakande svaret enligt ovan oroväckande.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist blir med anledning av det ovan sagda:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar ministern vidta i syfte att säkerställa att övriga myndigheters behov av urvalstester kan komma att tillgodoses?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-15 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28
Svar på skriftlig fråga