rekommenderad högsta acceptabla bullernivå för förskola

Skriftlig fråga 1999/2000:504 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 2 februari

Fråga 1999/2000:504

av Carina Moberg (s) till miljöminister Kjell Larsson om rekommenderad högsta acceptabla bullernivå för förskola

I betänkandet avlämnat av den statliga utredningen Handlingsplan för buller (SOU 1993:65) föreslår utredaren riktvärden för inomhusnivå i undervisningslokaler. I Naturvårdsverkets Förslag till långsiktiga miljökvalitetsmål, riktvärden för buller från spårburen trafik anges riktvärdet för maximal nivå för undervisningslokaler under lektionstid, och i Infrastrukturpropositionen fastställs vilken maximal nivå som bör råda beträffande buller, inomhus nattetid vid nybyggnad av bostäder.

Kontakter med kommuner ger vid handen att det i dag saknas riktvärden avseende bullernivå för förskolor. Förskolan är en pedagogisk verksamhet som bygger på att undervisning ska kunna bedrivas såväl utomhus som inomhus med ibland stora krav på möjlighet till och utrymme för såväl kommunikation som vila.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern vidta åtgärder för att införa riktvärden som gäller förskolor så att dessa jämställs med bostäder och/eller undervisningslokaler vad avser krav på inomhusmiljö ur ett bullernivåperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-04 Anmäld: 2000-02-08 Besvarad: 2000-02-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-10)