Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet

Skriftlig fråga 2019/20:319 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I december 2018 avslog riksdagen delar av regeringens förslag på nya marknadsföringsregler för tobak eftersom de bland annat stred mot EU:s regelverk i avseendet att göra skillnad på fysiska butiker och näthandel. Regeringen ville att webbutiker inte skulle betraktas som försäljningsställen och därmed inte heller kunna undantas från reglerna om marknadsföring av tobaksvaror. Socialutskottet uttalade i sitt betänkande att regeringens förslag innebar att förutsättningen för att bedriva handel på internet med tobaksvaror som till exempel snus skulle försvåras allvarligt, vilket i praktiken skulle innebära en diskriminering av webbutiker i förhållande till fysiska försäljningsställen. Därtill ansåg utskottet inte att regeringen tillräckligt hade beaktat skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter. Riksdagen beslutade därför, i enlighet med utskottets förslag, att regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak skulle ändras så att nuvarande ordning bestod. Riksdagen beslutade också om ett tillkännagivande till regeringen att senast den 19 mars i år återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag. Det har regeringen inte gjort.

Trots det har Konsumentverket skickat ut ett remissförslag på uppdatering av sina allmänna råd där man gör tolkningen att webbutiker inte ska betraktas som försäljningsställen, utan hänsyn till att riksdagen avslagit just detta. Efter hård kritik från remissinstanserna backade dock Konsumentverket och drog tillbaka den del som handlade om webbutiker. Regeringen inte har återkommit till riksdagen i frågan, så som tillkännagivandet avsåg. Konsumentverket har ändå, i avvaktan på det nya lagförslaget, valt att inleda ett tillsynsärende mot ett av de företag som marknadsför snus på nätet.

Det osäkra rättsläget skapar förvirring för både företagare och konsumenter, och min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

När kommer det aviserade lagförslaget att överlämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga