Regleringen av äldreomsorg på de svenska minoritetsspråken

Skriftlig fråga 2017/18:1316 av Eva Lohman (M)

Eva Lohman (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Kommunernas skyldigheter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Dock finns det inte någon bestämmelse som uttryckligen föreskriver en rätt för enskilda avseende äldreomsorg; beslut om sådan omsorg fattas i stället med stöd av de allmänna bestämmelserna om bistånd i socialtjänstlagen. Kommunerna ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor, vilket regleras i socialtjänstlagens femte kapitel, sjätte paragrafen.

I övrigt regleras nationella minoriteters rättigheter i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommuner ska inom förvaltningsområden erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller del av den service och omsorg som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli och samiska. För kommuner utanför förvaltningsområden gäller detsamma, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket. Det vore rimligt med ett förtydligande av lagen samt att regleringen av omsorg på minoritetsspråken också förtydligas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Hur ställer sig statsrådet till att flytta regleringen av rätten till äldreomsorg på finska, meänkieli och samiska till socialtjänstlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-18 Överlämnad: 2018-05-18 Anmäld: 2018-05-21 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga