Reglering av tid för utskick av kommunala handlingar

Skriftlig fråga 2008/09:900 av Pertoft, Mats (mp)

Pertoft, Mats (mp)

den 6 maj

Fråga

2008/09:900 Reglering av tid för utskick av kommunala handlingar

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I kommunallagen regleras hur det politiska arbetet i kommuner och landsting i Sverige ska gå till. En detalj som tyvärr inte regleras är inom vilken tid handlingar till nämnder och styrelser ska skickas ut före mötena. Detta är en fråga som är mycket avgörande för hur man som förtroendevald kan sköta sitt uppdrag och komma väl förberedd till mötena i de nämnder och styrelser som man är vald till. Särskilt gäller detta i de fall partiet man representerar är i oppositionsställning och då har mindre inblick i det förberedande arbetet inför nämnd- och styrelsemötena.

Detta har nu påtalats för mig från partikamrater från Tyresö kommun, där man enligt uppgift alltför ofta får handlingarna till kommunstyrelsen senare än en vecka före möte.

Jag anser att detta är alltför kort tid för att på ett ordentligt sätt kunna fullgöra sitt demokratiska uppdrag som förtroendevald och förankra frågor bland medborgare.

Det vore rimligt att man har minst en vecka effektiv tid på sig att läsa och bearbeta handlingarna inför mötena. Eftersom jag under årens lopp har fått upprepade påstötningar kring denna fråga vill jag ställa en fråga till statsrådet i detta ärende.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att agera för att få till stånd en reglering av hur lång tid i förväg handlingar till kommunala nämnder och styrelser ska skickas ut till ledamöterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-06 Anmäld: 2009-05-06 Svar anmält: 2009-05-12 Besvarad: 2009-05-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-12)