Registrering av nyckelbiotoper för att uppnå miljömål

Skriftlig fråga 2019/20:299 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nyckelbiotoper är ett begrepp för att beskriva skogsområden som har höga naturvärden. Storleken kan variera från några enskilda träd till ett helt skogsområde som är skyddsvärt för växter och djur som missgynnas av skogsbruket. Då förluster av livsmiljöer är ett stort problem för många hotade skogsarter är nyckelbiotoper av stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden.

Sverige når inte sina nationella miljömål Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, och utarmning av biologisk mångfald är fortsatt ett stort problem i skogslandskapet. För att åtgärda detta problem är kunskap om och bevarande av nyckelbiotoper av stor betydelse för dessa viktiga områden. Regeringen har dock inte tagit några initiativ vare sig för en ny landsomfattande nyckelbiotopsinventering eller för nya styrmedel eller regelverk som stärker naturvårdshänsynen i skogsbruket. Därtill har Skogsstyrelsen nyligen skickat ut ett förslag om att registrering av nyckelbiotoper vid avverkning ska upphöra. Ett sådant förslag är en tydlig inriktning för att undanröja hinder för skogsägaren att avverka och sälja virket på marknaden. Det riskerar därmed att försvaga naturvårdshänsynen ytterligare, även om inget rättsligt skydd är kopplat just till begreppet nyckelbiotop. Förslaget går stick i stäv med Naturvårdsverkets konstaterande nyligen angående miljömålet Levande skogar att stora ansträngningar bör göras av såväl staten som skogsbruket för att skyddsvärda skogar inte avverkas. Om Sverige med trovärdighet ska agera på den globala arenan för att förhindra utrotning av miljontals arter samt skövling av regnskogar bör regeringen enligt Vänsterpartiet tillse att vi även stärker vårt nationella naturvårdsarbete.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att inventering och registrering av nyckelbiotoper ska stärkas för att värna våra kvarstående skogsområden med höga naturvärden och därmed stärka möjligheterna att nå miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-31 Överlämnad: 2019-11-01 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga