regionalpolitiken och det höjda bensinpriset

Skriftlig fråga 2000/01:1200 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 10 maj

Fråga 2000/01:1200

av Barbro Hietala Nordlund (s) till statsrådet Ulrica Messing om regionalpolitiken och det höjda bensinpriset

Nu har bensinpriset höjts igen. Bensinbolagens upptrappning av bensinpriset sker enligt känt mönster. Nu är bensinpriset över 11 kr per liter.

Dalarna och skogslänen är till stora delar glest befolkade och avstånden är ofta långa till arbete, service och utbildning. Arbetspendling många mil per dag är vanligt och många familjer tvingas att ha två bilar. Kollektivtrafik saknas eller är mycket bristfällig vilket gör att bilen är det ofrånkomligt viktigaste transportmedlet.

Med de höga bensinkostnader som enskilda, näringsliv och företag drabbas av riskerar de regionalpolitiska klyftorna att fördjupas ytterligare.

Det får heller inte bli så att enbart de mest välbeställda ska ha råd att ha bil i framtiden.

Olika politikerområden berörs och måste samverka för att uppnå en bättre regionalpolitisk balans mellan glesbygd och tillväxtområden i landet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att det höga bensinpriset inte ytterligare försämrar möjligheterna till en god regionalpolitisk utveckling i Dalarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-10 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-17)