Regional skattekraft

Skriftlig fråga 2009/10:855 av Åsling, Per (c)

Åsling, Per (c)

den 1 juni

Fråga

2009/10:855 Regional skattekraft

av Per Åsling (c)

till finansminister Anders Borg (m)

En förutsättning för ett reellt lokalt självstyre och en kraftfull ekonomisk utveckling i hela landet är att kommuner och regioner har en trygg och stark skattebas. I dag är den kommunala skattebasen uteslutande inkomstskatt och kommunal fastighetsavgift, vilka båda kan anses vara till fördel för tätbebyggda kommuner med förhållandevis höga inkomster. I stora delar av landet finns de viktigaste ekonomiska resurserna i skogs- och energiproduktion, vilka skapar stora värden, men ofta med små sysselsättningseffekter.

I samband med diskussionen om regional utveckling har det upprepade gånger förts fram olika tankar kring hur den lokala och regionala skattebasen skulle kunna stärkas. Ett exempel jag gärna framhåller är fastighetsskatten på vattenkraft, som helt tillfaller staten, samtidigt som intrånget i naturresurserna sker lokalt och regionalt. En regionalisering av denna skatt skulle tillföra främst norra Sverige cirka två miljarder kronor i fastighetsskatt.

Inte minst i ljuset av en kommande regionalisering kommer frågan att aktualiseras än mer och jag skulle därför vilja fråga:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att stärka den lokala och regionala skattekraften, inte minst i landets glesare delar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)