Regional hänsyn i lokaliseringsfrågor

Skriftlig fråga 2006/07:162 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 16 november

Fråga

2006/07:162 Regional hänsyn i lokaliseringsfrågor

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I ett antal statliga myndigheter pågår omorganisationer. Dessa syftar bland annat till att skapa ökad effektivitet i verksamheterna samt att stärka möjligheterna till likformig rättstillämpning. En mer effektiv statlig förvaltning är något som generellt sett gynnar medborgarna. Strävan efter effektiva myndigheter får dock inte oförhindrat och obetänkt ske på de anställdas och lokaliseringsorternas bekostnad. De regionala konsekvenserna bör tas i särskilt beaktande när man utformar förslagen till förändringar. Statliga myndigheter är en mycket viktig arbetsgivare i många lokala arbetsmarknadsregioner. Det kan därför bli ett svårt slag för en ort om arbetstillfällen försvinner till följd av organisationsförändringar i olika statliga myndigheter. Omorganisationer som görs i syfte att effektivisera verksamheter tenderar, utan att det egentligen finns sakliga skäl för det, att innebära en förflyttning av arbetstillfällen från de mindre kontoren till de befolkningstätaste orterna i regionen. En ort som har drabbats på detta sätt är Katrineholm, där kronofogden ska lägga ned sin verksamhet och skattekontoret har minskat kraftigt. Staten borde ta särskild hänsyn till hur medelstora orter i en region drabbas vid en omorganisation av myndigheterna. Det är viktigt att regionala konsekvenser inte enbart beaktas ur den enskilda myndighetens perspektiv. Vi behöver ha en övergripande helhetssyn på de statliga myndigheternas lokalisering av arbetsplatser för att förhindra att en situation uppstår där en ort riskerar att förlora arbetstillfällen från flera olika myndigheter. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att försäkra att ett regionalt helhetsperspektiv beaktas när den statliga sektorn omorganiserar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-16 Anmäld: 2006-11-16 Besvarad: 2006-11-22 Svar anmält: 2006-11-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-22)