Regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

Skriftlig fråga 2014/15:695 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Efter remisstidens slut har det angående regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram enligt vattendirektivet inkommit ett flertal och ofta ganska kritiska synpunkter från bland annat kommuner runt om i landet där man begär att regeringen ska pröva åtgärdsprogrammen. En ofta förekommande kritik och anledning till att man begär att regeringen ska pröva dessa är att man saknar en tillräcklig samhällsekonomisk konsekvensanalys. Ofta anger man även att kostnader för olika åtgärder är lågt och översiktligt beräknade.

I juni månad skickade Miljö- och energidepartementet ut en remiss (via mejl) på vattenmyndigheternas yttrande till berörda kommuner och myndigheter. Myndigheter anmodas och kommuner erbjuds att yttra sig.

Kommunerna anmodas att särskilt ange om man står fast vid sin begäran om prövning efter vattenmyndigheternas yttrande och att man då ska precisera sina skäl om man fortfarande anser att det strider mot lagstiftningen.

Remissen ankommer den 10 juni och svar ska vara inne den 8 juli. De flesta kommuner får säkert besluta om sitt yttrande på delegation då man inte hinner bereda yttrandet till kommunstyrelse med mera före sommaruppehållet.

Det har uppstått en viss tveksamhet och en undran hos en del kommuner om regeringen verkligen kommer att göra en prövning.

I en interpellationsdebatt i maj månad angående vattendirektivet uttalar klimat- och miljöminister Åsa Romson att hon noterar att frågorna kring åtgärdsprogrammen har lyfts till regeringen, samt att myndigheterna säkert har goda skäl för det och att det därför är regeringen som nu har initiativet.

Ministern var även tydlig i interpellationsdebatten om att regeringen kommer att pröva förslagen till åtgärdsprogram.

Landsbygdsministern har i olika sammanhang under våren och försommaren betonat att det är viktigt att Sverige har ett konkurrenskraftigt jordbruk.

Jag vill därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson följande:

 

Om de föreslagna åtgärderna blir fastställda, hur ser ministern på risken att det leder till en minskad konkurrenskraft för svenskt jordbruk samt en minskad livsmedelsproduktion i Sverige, vilket i sig kan innebära en flytt av livsmedelsproduktionen till andra länder som i många fall har sämre miljöarbete än Sverige? Och står ministern fast vid sina tidigare uttalanden om att regeringen ska pröva åtgärdsprogrammen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-22 Överlämnad: 2015-06-23 Sista svarsdatum: 2015-07-07 Svarsdatum: 2015-08-05 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga