Regeringens otydlighet i biståndsbudgeten

Skriftlig fråga 2014/15:99 av Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Vi kristdemokrater menar att vi alla har ett ansvar för utvecklingen i världen. Sverige, vi, svenska folket, ska bidra ansvarsfullt, generöst och ambitiöst för att minska fattigdom och förtryck runt om i världen.

Alliansen gjorde under de två gångna mandatperioderna insatser för att öka transparensen inom Sveriges bistånd. Regeringen presenterade, för riksdagen, årligen biståndsbudgeten och hur medlen inom budgeten skulle fördelas. Den nya regeringen verkar däremot ha sänkt ambitionerna och i årets biståndsbudget valt att, för riksdagen och alla de aktörer som verkar inom ramen för biståndet, undanhålla hur medlen kommer att fördelas. Regeringen hänvisar till att redovisningen av fördelningen kommer att tydliggöras i regeringens regleringsbrev. Det innebär att regeringen ändrar praxis och inte längre aviserar för riksdagen hur biståndsbudgeten ska fördelas. Detta är olyckligt och skapar oklarhet för myndigheter, civilsamhällets organisationer och multilaterala organisationer. Det är oklart när och på vilket sätt regeringen avser att presentera biståndsbudgetens fördelning på anslagspostnivå inom anslaget 1:1 avgifter till internationella organisationer, för riksdagen och biståndets aktörer.

Svensk biståndspolitik är nu också i ett särskilt känsligt läge eftersom de aviserade avräkningarna leder till att biståndet minskar med mer än 100 miljoner kronor, trots attbni ökar. Därutöver kan vi förvänta oss att regeringen kommer att öka avräkningarna mer än aviserat under 2015 mot bakgrund av den senaste prognosen för flyktingmottagandet som Migrationsverket lämnade den 4 november. Regeringen har i budgetpropositionen också aviserat att en del av det bilaterala bistånd som börjat utfasas ska återupptas och nya satsningar har aviserats. Det betyder att nedskärningar kommer att drabba en mängd olika anslagsposter och därmed ett stort antal olika aktörer inom biståndet.

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

Vilka områden inom utgiftsområde 7, det vill säga internationellt bistånd, avser statsrådet och regeringen att skära ned på under 2015?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-24 Överlämnad: 2014-11-25 Anmäld: 2014-11-26 Sista svarsdatum: 2014-12-03 Svarsdatum: 2014-12-05
Svar på skriftlig fråga