Regelförenklingar för näringslivet

Skriftlig fråga 2016/17:1758 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Företagarnas förtroende för regeringens regelförbättringsarbete befinner sig i sluttande plan. Enligt Näringslivets Regelnämnd, NNR, har hela 78 procent av de svenska företagarna inget eller litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete och hela 33 procent av företagarna saknar helt förtroende.

Det är naturligtvis inte bra för näringslivsklimatet att en majoritet av företagarna har ett ytterst lågt förtroende för regeringens arbete med att förbättra förutsättningarna för näringslivet.

Företagarna upplever enligt NNR att utvecklingen går i fel riktning, att inga förenklingar har gjorts och att det kommer förslag på nya eller förändrade regler som kommer att innebära mer arbete och kostnader för företagen. Företagarna upplever även att det saknas en tydlig och sammanhållen plan för en styrning av arbetet med regelförenklingar.

Ett regelverk som är effektivt och enkelt att administrera är en viktig framgångsfaktor för att företag skall växa, bli framgångsrika och bidra med arbetstillfällen och välstånd. Därför är det angeläget att företagare känner förtroende för regeringens politik och vilja att förbättra för näringslivet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern följande:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att få en nystart vad gäller regelförenklingsarbetet i syfte att stärka företagandet genom färre krångliga regler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-28 Överlämnad: 2017-07-31 Svarsdatum: 2017-08-14 Sista svarsdatum: 2017-08-14 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga