Regelförenklingar för att starta och driva företag

Skriftlig fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Att starta, driva och äga företag i Sverige ska vara enkelt. Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad välfärd. I dag upplever dock många företagare att den administrativa bördan tar för mycket tid, pengar och resurser i anspråk. När Riksrevisionen granskade regeringens arbete med regelförenkling under perioden 2006–2010 i förhållande till de uppställda målen var den övergripande slutsatsen att regeringen var långt ifrån målet att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Något positivt trendbrott i regelförenklingsarbetet kan tyvärr inte skönjas. Riksrevisionens kritik är ett kvitto på att regeringens politik för regelförenkling har misslyckats.

För att klara den internationella konkurrensen måste svenska företag ständigt utvecklas och nya växa fram. Att på olika sätt underlätta för dem som vill starta företag är en mycket central del av näringspolitiken. Riksrevisionen har i sin granskning dragit slutsatsen att arbetsprocessen i regelförenklingsarbetet inte har utformats på ett strategiskt riktigt sätt. Regeringens breda ansats med öppna och likalydande uppdrag till alla departement och flertalet myndigheter att lämna förenklingsförslag har lett till att de regelområden som näringslivet upplever som mest betungande inte har beaktats i tillräcklig omfattning.

En tydligare prioritering av tunga regelområden och fokus på regelbördan i lagar och förordningar bör därför göras. Bristande konsekvensutredningar av förslag till nya regler och deras effekter för företag har varit en återkommande kritik mot regelgivare, trots att det finns tydliga bestämmelser om vad en konsekvensutredning ska innehålla. Det krävs ett större engagemang från regeringens sida för att fullständiga konsekvensbeskrivningar ska göras. Statliga myndigheter bör enligt vår uppfattning även få stöd i styrande dokument för att prioritera ett aktivt deltagande i arbetet med regelförenkling. Regelrådets årsrapport 2013 visade än en gång att de regelgivare som har en engagerad ledning och som satsar resurser på konsekvensutredningsarbetet också uppnår bättre resultat. Sammantaget måste regelförenklingsarbetet utvecklas och bli effektivare.

Jag undrar vad näringsministern och regeringen tänker vidta för åtgärder för att regelförenklingsarbetet utvecklas och blir effektivare.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga