Regelförenkling

Skriftlig fråga 2005/06:1935 av Järrel, Henrik S (m)

Järrel, Henrik S (m)

den 20 juli

Fråga 2005/06:1935 av Henrik S Järrel (m) till näringsminister Thomas Östros (s)

Regelförenkling

Regeringen har under ett antal år velat visa sin goda vilja att söka förenkla de regelverk som styr företagandet, inte minst för små företag. Organ för detta ändamål har inrättats, omorganiserats, återuppstått och slutligen gått i graven utan att så många konkreta förenklingsåtgärder egentligen vidtagits, om man får tro till exempel Näringslivets regelnämnd. Dess intryck är snarare att regelfloran fått ett nettotillskott. Flera av Småföretagsdelegationens förslag väntar ännu på att förverkligas. Den så kallade Simplexgruppen är nedlagd efter mycken turbulens. Regeringen tycks ännu, med EU:s riktlinjer för konsekvensanalyser i beaktande, sakna en samlad och sammanhängande målbeskrivning för regelförenkling och regelkvalitet.

Redovisning av arbetet med att ta fram en ny metod för konsekvensanalyser har utlovats i en departementspromemoria senast under första halvåret 2006.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förenkla regelverket och säkerställa att inte nya kostsamma regelsystem ersätter de som försvinner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-20 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)