Rederiernas förutsättningar för inlandssjöfart

Skriftlig fråga 2016/17:1116 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan implementeringen av EU:s regelverk för inre vattenvägar i december 2014 har fortfarande ingen pråmtrafik etablerats inom de utpekade IVV-zonerna: Vänern, Mälaren och Göta älv.

Från våra kontakter med ett av de företag som försöker etablera ny pråmtrafik har vi fått signaler om att kostnadsbilden fortfarande är för hög för att kunna konkurrera med lastbilstrafiken, där inte samma avgifter tas ut för infrastruktur och lots. Vi kan konstatera att det tekniska IVV-regelverket finns på plats, vilket ställer krav på fartygens egenskaper, men fortfarande har inget gjorts för att utreda frågorna om lotsplikt, kaptens behörighet, cabotage och bemanning. Dessa återstående och oklara frågor utgör, enligt vår bedömning, de största hindren som har gjort att ingen pråmtrafik ännu har etablerats.

Nyligen gjordes ett demonstrationsprojekt på Göta älv av ett bolag som verkar som logistikaktör och pråmrederi. Deras avsikt var att visa möjligheten att överföra gods/containrar från väg till sjöfart mellan Göteborgs hamn och Vänersborg. Potential finns att lyfta över 15 000–20 000 lastbilar per år på denna sträcka, vilket skulle innebära stora samhällsekonomiska fördelar avseende miljöbelastning, olyckor, trängsel med mera.

Då marknaden efter demonstrationsprojektet visar stort intresse för det nya transportalternativet avser det aktuella bolaget att satsa på att etablera den första svenska pråmtrafiken på Göta älv.

Att starta den nya trafiken innebär ett stort ekonomiskt risktagande för det privata rederiet gällande inköp av pråmfartyg i Holland, anställning av personal samt tillståndskostnader. Enligt vår bedömning är det i detta fall helt den privata aktören som bär de initiala riskerna i projektet för att föra över gods från väg till inlandssjöfart, vilket ju är regeringens avsikt med regelverket. Med tanke på rederiets stora risktagande vill vi från vår sida stötta det första seriösa initiativet för att överföra gods från väg till sjöfart via IVV-trafik genom att ge lättnader i statliga avgifter under en uppstartsperiod på 24 månader, med motprestationen att den privata aktören är transparent mot de statliga myndigheterna och att en gemensam utvärdering görs av en utpekad projektgrupp efter periodens slut.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att stötta den första etableringen av pråmtrafik i Sverige? Är statsrådet t.ex. beredd att verka för lättnader i statliga avgifter för lots och infrastruktur under en 24-månadersperiod i enlighet med förslaget ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-24 Överlämnad: 2017-03-25 Anmäld: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga