Rättvis skatt för samfällighetsägd skog i Siljansbygden i Dalarna

Skriftlig fråga 2008/09:991 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 28 maj

Fråga

2008/09:991 Rättvis skatt för samfällighetsägd skog i Siljansbygden i Dalarna

av Lennart Sacrédeus (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

I Siljansbygden i Dalarna är det vanligt med föreningar som samfälligt förvaltar skogsmark efter omarronderingar då små ägandelotter slogs samman till gemensamma fastigheter. Efter detta har ofta arvskiften skett i flera led så att ägarandelarna blivit allt fler och mindre. Detta har ibland lett till att lagfartsregistreringen kommit att överstiga en andels värde, vilket i flera fall resulterat i att ägandeförändringar inte har registrerats. Det är inte ovanligt att dödsbon i dödsbon nu står som ägare utan namngivna fysiska personer.

När det gäller dessa samfälligheter skiljer sig lagen i fråga om beskattning av likvid vid avyttring, jämfört med om fastigheten hade varit privatägd. I det senare fallet beskattas likviden som inkomst av kapital, medan den vid avyttring från en samfällighet beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Problemet har belysts på ett genomgripande sätt i Regeringsrättens dom, RÅ 1998 not 250. Den visar på den märkliga effekt som uppkommer när en samfällighet avyttrar all sin egendom och beloppen tillfaller delägarna.

Det vore rimligt att delägare i samfällighet vid avyttring av mark beskattades på samma sätt som om fastigheten vore ägd av fysisk person, och att detta ändrades i lagtexten så att detta framgick tydligt. Som reglerna nu kommit att tillämpas har vi hamnat långt ifrån principen om rättvis och lika behandling i skattesystemet. Det har förekommit fall då skogsförsäljning beskattats med 65 procent i stället för 27 procent, då den beskattats som inkomst av näringsverksamhet och inte av kapital.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att rättvisa mellan å ena sidan privatägd skog och å andra sidan samfällighetsägd skog ska uppnås i skattehänseende när skogsmark avyttras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-28 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)