Rättssäkerheten kring företrädaransvaret i skatteförfarandelagen

Skriftlig fråga 2013/14:596 av Mats Pertoft (MP)

Mats Pertoft (MP)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Företrädaransvaret i skatteförfarandelagen innebär att en företagare kan bli personligt ansvarig för betalning av bolagets skatter och avgifter om han eller hon inte har sett till att bolaget betalar skatten senast på förfallodagen. Reglerna motverkar syftet med aktiebolagslagens regler om personligt ansvar, som ger företrädare en viss tidsfrist att rädda bolaget. Eftersom ansvar enligt skatteförfarandelagen i praktiken enbart kan undvikas genom att relevanta åtgärder för avveckling av bolaget vidtas senast på skattens förfallodag finns i realiteten inte något begränsat ansvar för ett aktiebolags skatteskulder. Företrädaransvaret leder därför till ett ökat incitament till att bolaget omedelbart avvecklas och undergräver därmed tidsfristerna i aktiebolagslagen samt kolliderar med syftet bakom aktiebolagsformen. Skatteförfarandelagens särreglering, vilken i dag tillämpas mycket strikt av Skatteverket och domstolarna, skapar förvirring och rättsosäkerhet hos företagare, som kan tro att det räcker att följa aktiebolagslagens bestämmelser för att undvika företrädaransvar.

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Skop för Svenskt Näringslivs räkning visade det sig att få företrädare för aktiebolag känner till att de kan göras personligt betalningsansvariga trots att de följt aktiebolagslagens regler till punkt och pricka. Endast 16 procent av företagarna angav rätt svarsalternativ, nämligen att avveckling av bolaget eller inledandet av företagsrekonstruktion senast på skattens förfallodag krävs för att undvika företrädaransvar. I annat fall betraktas agerandet som grovt oaktsamt eller uppsåtligt, vilket utgör grund för personligt betalningsansvar.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansministern ifall han avser att se över denna problematik, till exempel genom att tillsätta en ny utredning alternativt inkludera frågan om företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen i den nyligen tillsatta Entreprenörskapskommitténs arbete.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-05 Överlämnad: 2014-05-06 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga