Rättssäkerhet för enskilda

Skriftlig fråga 2008/09:328 av Johansson, Annie (c)

Johansson, Annie (c)

den 1 december

Fråga

2008/09:328 Rättssäkerhet för enskilda

av Annie Johansson (c)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den förra borgerliga regeringen avskaffade på inrådan av Rättssäkerhetskommittén (SOU 1993:62) tredjemansrevision (se prop. 1993/94:151, s. 80 ff.). När Socialdemokraterna återinförde tredjemansrevision var samtliga remissinstanser (utom dåvarande Riksskatteverket) mycket kritiska (se prop. 1996/97:100, s. 489 ff.).

Tredjemansrevision enligt 3 kap. 8 § taxeringslagen (TL) tillåter i dag Skatteverket att, utan misstankar mot den enskilde och utan möjlighet till överklagan för den enskilde, bedriva granskningar av enskildas angelägenheter hos tredje man, såsom kreditinstitut och Internetleverantörer. Skatteverket har i dag dessutom rätt att, utan möjlighet till överklagan för den enskilde, förelägga tredje man (exempelvis kreditinstitut) att lämna uppgifter om enskild skattskyldig enligt 17 kap. 4 § lagen om skattedeklarationer och kontrolluppgifter (LSK), så kallat tredjemansföreläggande.

Mycket intima detaljer kan utläsas på ett kontoutdrag om en privatpersons privatliv, framför allt då vi lever i en tid då konto- och kreditkort har kommit att ersätta bruket av kontanter. När tredjemansrevision för över tio år sedan återinfördes av en socialdemokratisk regering gällde inte detta i samma utsträckning.

Avser justitieministern att ta initiativ till en förnyad översyn i likhet med SOU 1993:62, inom ramen för vilken avskaffande av tredjemansrevision ånyo bör övervägas så att enskildas integritet tryggas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-01 Anmäld: 2008-12-01 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)