Rätten till undervisning på lika villkor för elever med språkstörning

Skriftlig fråga 2020/21:2510 av Jennie Åfeldt (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Elever med språkstörningar har svårt att tillgodogöra sig skolgången. Tillgången till information och kommunikation på teckenspråk är avgörande för tillgänglighet och delaktighet. År 2006 överlämnades slutbetänkandet Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) till regeringen.

I betänkandet presenterade utredaren Torgny Danielsson ett antal förslag så att det tjugotal barn per årskull som är hörande, men som inte kan tillgodogöra sig talat språk, skulle få tillgång till teckenspråk och därmed få sina behov tillgodosedda. Förslagen inbegrep bland annat omskrivningar i skollagen och specialskollagen så att barn med språkstörning som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation skulle få möjlighet till undervisning i specialskolan för döva och hörselskadade. Nu är det förvisso så att antalet barn med behov av specialskola vida överträffar antalet platser, och dessutom kan lämpligheten vad gäller att skilja barn från sina familjer för tillgång till undervisning på en av landets specialskolor kraftigt ifrågasättas, men det är av stor vikt att dessa barn likställs med andra barn som behöver kommunicera på teckenspråk för möjlighet att klara skolgången.

År 2016 presenterade Jan Sydhoff utredningen Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46). Utredningen föreslog bland annat förstärkt rätt till undervisning i teckenspråk för alla elever inom grundskole- och gymnasieutbildningen som har behov av det och att statens, landstingens och kommunernas insatser för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning skulle samordnas genom så kallade regionala nav där regionala samordnare skulle leda arbetet med tillgång till specifik kompetens kring dessa funktionsnedsättningar.

Jag har blivit kontaktad av en förtvivlad förälder till ett stumt barn som inte får adekvat stöd i grundskolan eftersom ingen pedagog kan kommunicera via TAKK eller teckenspråk på den aktuella skolan. Föräldern i fråga är mycket orolig för barnets fortsatta skolgång.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad avser ministern att göra för rätten till undervisning på lika villkor för elever med språkstörning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-13 Överlämnad: 2021-04-14 Anmäld: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga